Algemene Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

Uitbatingsgegevens:
Vrolijk Speelgoed
Victoriestraat 45-47
B-2300 Turnhout
welkom@vrolijkspeelgoed.be
Tel. : +32 (0)14 74 93 64
Ondernemingsnummer : 0634.751.964
BTW-nummer : BE 0634.751.964

Maatschappelijke gegevens:
Bellehistoire BV
Wezelakkers 140
B-2360 Oud-Turnhout
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

 1. Algemene bepalingen
  De e-commerce website van Vrolijk Speelgoed, geïncorporeerd in de BV Bellehistoire met maatschappelijke zetel te Wezelakkers 140, B-2300-Turnhout, BTW BE0634.751.964, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, (hierna 'VROLIJK') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VROLIJK moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VROLIJK aanvaard zijn.
 2. Prijs
  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 3. Aanbod
  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VROLIJK niet. VROLIJK is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VROLIJK is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VROLIJK. VROLIJK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Online aankopen
  Via de verschillende zoek- en filterfuncties selecteert de Klant één of meerdere producten naar keuze en plaats deze in het winkelmandje. Vervolgens bevestigt de Klant de producten in het winkelmandje, vult de benodigde klantgegevens in, selecteert de gewenste leveringswijze en rekent af.
  De Klant heeft daarvoor de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • Bancontact (enkel in België)
  • iDEAL (enkel in Nederland)
  VROLIJK is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst
  VROLIJK zal bestellingen op een zo zorgvuldig mogelijke manier in ontvangst nemen en uitvoeren. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan VROLIJK kenbaar heeft gemaakt, voor zover dit in België of in Nederland gelegen is. Zonder afbreuk te doen aan artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zal VROLIJK geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding conform de vorige paragraaf zal VROLIJK het bedrag dat de Klant betaald heeft terugbetalen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VROLIJK. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VROLIJK was geboden.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VROLIJK . De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VROLIJK te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 7. Herroepingsrecht
  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VROLIJK. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vrolijk via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail aan welkom@vrolijkspeelgoed.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VROLIJK heeft meegedeeld, terugzenden naar of overhandigen aan VROLIJK, Victoriestraat 45-47, B-2300 Turnhout. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant dient de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VROLIJK zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VROLIJK alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VROLIJK op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan VROLIJK wachten met de terugbetaling totdat het alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door VROLIJK geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. VROLIJK betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
 8. Garantie
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van VROLIJK en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VROLIJK. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VROLIJK zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 9. Klantendienst
  De klantendienst van VROLIJK is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)14 74 93 64 of via e-mail aan welkom@vrolijkspeelgoed.be of per post aan het adres Vrolijk Speelgoed, Victoriestraat 45-47, B-2300 Turnhout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
 10. Sancties voor niet-betaling
  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover VROLIJK beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt VROLIJK zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 11. Privacy
  De verantwoordelijke voor de verwerking, VROLIJK, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de afgesloten overeenkomst uitvoeren, de bestelling verwerken, nieuwsbrieven versturen, voor reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VROLIJK (Victoriestraat 45-47, B-2300 Turnhout of welkom@vrolijkspeelgoed.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot VROLIJK (Victoriestraat 45-47, B-2300 Turnhout of welkom@vrolijkspeelgoed.be). Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, VROLIJK heeft dus geen toegang tot uw paswoord. VROLIJK houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op welkom@vrolijkspeelgoed.be.
 12. Gebruik van cookies
  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
  De e-commerce website van VROLIJK gebruikt ‘First party cookies’. Dat zijn technische cookies die gebruikt worden door de e-commerce website van VROLIJK zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
  Google analytics
  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 13. Aantasting geldigheid - niet-verzaking
  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door VROLIJK om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 14. Wijziging voorwaarden
  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VROLIJK. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
 15. Bewijs
  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 16. Toepasselijk recht – Geschillen
  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.